Skip to main content

Integritetspolicy

 

Kulturreklam Sverige AB erbjuder kommunikationstjänster för varor, tjänster och arrangemang inom kultur, idrott, event, barn- och ungdomsverksamhet samt välgörande ändamål. För att kunna göra detta behöver vi samla in och behandla olika personuppgifter. Kulturreklam är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och ansvarar därmed för att denna information behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).
Vi behandlar och lagrar uppgifter du själv eller företaget du arbetar på lämnar till oss när du tex blir kund, leverantör, samarbetspart till, eller anställd hos, Kulturreklam. Vi inhämtar även uppgifter från andra källor, främst genom egen kartläggning av branschen vi verkar inom, men även tex publikt tillgängliga uppgifter för kreditbedömning mm. De uppgifter som är aktuella är namn, företagsadress, email och (mobil)telefonnummer. Har du enskild firma eller är anställd hos Kulturreklam kan vi även behöva samla in personnummer, hemadress och uppgifter om lönekonto, skattesats, frånvaro mm. Insamlingen av dessa uppgifter vilar på sådana lagliga grunder som stadgas i GDPR. Dessa utgörs i Kulturreklams fall av fullgörande av avtal, intresseavvägning, samtycke och uppfyllande av rättslig förpliktelse.

Uppgifterna vi samlar in lämnas inte ut eller säljs till tredje part. Dock kan uppgifterna komma att behandlas av s.k. personuppgiftsbiträden, dvs parter som Kulturreklam samarbetar med avseende tex IT-drift, analys och marknadsföring. Dessa personuppgiftsbiträden får dock inte använda uppgifterna i något annat syfte än att tillhandahålla de tjänster och till de villkor de anlitas för. Kulturreklam verkar för så säker hantering av personuppgifter som möjligt. Endast de personer som behöver dem för sina arbetsuppgifter har åtkomst till uppgifterna. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt och rensas systematiskt bort när den lagliga grunden för behandling inte längre kvarstår.

Du har rätt att max en gång per år begära ett utdrag över de uppgifter Kulturreklam behandlar om dig. Sådan begäran skickas skriftligen och undertecknad till Kulturreklam. Om informationen vi samlat om dig är felaktig, ofullständig, irrelevant eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få den rättad eller raderad. Uppgifter som är insamlade pga uppfyllande av rättslig förpliktelse eller fullgörande av avtal kan dock inte raderas. Uppgifter som är insamlade för marknadsföringsändamål kan du generellt alltid invända mot. Du kan också tacka nej till framtida e-postutskick via avregistreringslänken som finns i varje sådant utskick. Om du anser att Kulturreklam hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du anmäla det till oss. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kulturreklam Sverige AB, Kammakargatan 72, 111 24 Stockholm.
08-120 472 00
[email protected]