Skip to main content

Allmänna avtalsvillkor Kulturreklam Sverige AB

(Giltiga från och med den 6:e november 2020)

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Kulturreklam Sverige AB (556856-6565) (nedan kallat ”Kulturreklam”) tillhandahåller avseende

  1. Tryck av affischer för affischering och avseende affischering på de särskilda affischplatser som Kulturreklam tillhandahåller (”Affischeringstjänster”).
  2. Tryck av evenemangsbanér och avseende upphängning på de särskilda evenemangsbanérplatser som Kulturreklam tillhandahåller (”Banérexponeringstjänster”).

INLEDNING

1.1                            Affischeringstjänster

1.1.1                         De tjänster som Kulturreklam tillhandahåller avseende Affischeringstjänster avser affischering samt, om Kunden så önskar, tryck av affischer i samband därmed.

1.1.2                         All uppsättning, underhåll och nedtagning av affischer ombesörjs av Kulturreklam. Beställaren av Kulturreklams tjänster (nedan kallad ”Kunden”), äger inte själv ombesörja uppsättning, underhåll eller nedtagning av affischer. Såvida annat inte särskilt framgår av det skriftliga ordererkännande (nedan kallat ”Ordererkännandet”) som Kulturreklam tillställer Kunden vid beställning (se 2.1 nedan), får enbart affischer tillhandahållna av Kulturreklam användas.

1.1.3                         Affischering sker på de affischplatser som Kulturreklam tillhandahåller. Affischering sker i de särskilda affischeringsramar (yttermått 47 x 71 cm, nedan kallade ”Affischeringsramarna”), på de särskilda stortavlor (i storlekar mellan 70 x 100 cm och 420 x 200 cm, nedan kallade ”Stortavlorna”), på de särskilda kulturtavlor som placerats på lyktstolpar (format 70 x 100 cm, nedan kallade ”Kulturtavlorna”), i de särskilda affischeringsramar som placerats på olika tunnelbanestationer i Stockholm (format 70×100 cm i ramar, nedan kallade ”Kulturramarna”) i de särskilda ljustavlor (i storlekar mellan 70 x 100 cm och 200 x 125 cm, nedan kallade ”Ljustavlorna”) som Kulturreklam tillhandahåller.

1.1.4                         Såvida inte annat överenskommes särskilt och bekräftas uttryckligen i Ordererkännandet, skall beslut om på vilka platser affischering skall ske fattas av Kulturreklam.  Beslut om i vilken typ av Stortavlor eller Ljustavlor affischering skall ske, fattas av Kulturreklam

1.1.5                         Kulturreklams tjänster avseende Affischeringstjänster tillhandahålls i paket (nedan kallade ”Affischeringspaket”). Kulturreklam tillhandahåller därvid separata Affischeringspaket avseende Affischeringsramarna, Stortavlorna, Kulturtavlorna, Kulturramarna och Ljustavlorna.  Vardera Affischeringspaket omfattar tryck och tillhandahållandet av det antal affischer och affischplatser som framgår av Ordererkännandet, såvida ej annat överenskommits, samt affischering under den period som framgår av samma Ordererkännande. Alla affischer i ett Affischeringspaket skall ha ett och samma motiv såvida inte annat överenskommes. Vad gäller Affischeringsramarna, Stortavlorna, Kulturtavlorna, Kulturramarna och Ljustavlorna kan en viss affischeringsyta, t.ex. ett elskåp, innehålla flera affischsplatser.

1.2                            Banérexponeringstjänster

1.2.1                         De tjänster som Kulturreklam tillhandahåller avseende Banérexponeringstjänster avser upphängning och exponering av evenemangsbanér samt, om Kunden så önskar, tryck av evenemangsbanér i samband därmed. Upphängning av evenemangsbanér sker i de särskilda fästen på (lykt)stolpar som Kulturreklam tillhandahåller.

1.2.2                         Såvida inte annat överenskommes särskilt och bekräftas uttryckligen i Ordererkännandet, skall beslut om på vilka platser upphängning av evenemangsbanér skall ske fattas av Kulturreklam. Beslut om vilken storlek på evenemangsbanér som skall användas och om evenemangsbanér skall tillhandahållas på lyktstolpar med enkelt eller dubbelt fäste, skall fattas av Kulturreklam.

1.2.3                         Kulturreklams tjänster avseende Banérexponeringstjänster tillhandahålls i paket (nedan kallade ”Banérpaket”). Vardera Banérpaket omfattar tryck av banér och upphängning på tillhandahållandet av det antal banér och de antal banérplatser som framgår av Ordererkännandet, såvida ej annat överenskommits, samt exponering under den period som framgår av samma Ordererkännande. Alla banér i ett Banérpaket skall ha ett och samma motiv såvida inte annat överenskommes. En viss banérplats kan innehålla flera banérplatser.

BESTÄLLNING

2.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster                      

2.1.1                         All beställning skall ske via e-mail, post eller via webbsida. En beställning avseende en viss Tjänst är bindande när Kulturreklam översänt det skriftliga Ordererkännandet till Kunden. Eventuella invändningar mot Ordererkännandet skall framställas inom 7 dagar från mottagandet därav.  Framställs inte sådan invändning skall Kunden anses ha godkänt villkoren i Ordererkännandet.

2.1.2                         Av Ordererkännandet framgår datum för påbörjande och avslutande av Tjänsterna.

2.2                            Särskilda bestämmelser avseende Affischeringstjänster

2.2.1                         Vid beställning uppger Kunden typ av Affischeringspaket (Affischeringsramar, Stortavlor, Kulturtavlor, Kulturramar eller Ljustavlor), antal Affischeringspaket, hur många affischer som skall omfattas av respektive Affischeringspaket samt vid vilket datum Kunden önskar att affischering skall påbörjas och avslutas. Vid beställning av flera Affischeringspaket skall Kunden även uppge om den önskar att affischeringen skall ske samtidigt, eller under flera tidsperioder. I det senare fallet skall Kunden även ange under vilka tidsperioder Kunden önskar att affischering skall ske.

2.3                            Särskilda bestämmelser avseende Banérexponeringstjänster

2.3.1                         Vid beställning uppger Kunden typ av Banérpaket, antal Banérpaket, hur många banér som skall omfattas av respektive Banérpaket samt vid vilket datum Kunden önskar att exponering skall påbörjas och avslutas. Vid beställning av flera Banérpaket skall Kunden även uppge om den önskar att exponeringen skall ske samtidigt, eller under flera tidsperioder. I det senare fallet skall Kunden även ange under vilka tidsperioder Kunden önskar att exponering skall ske.

PRISER

3.1                            Gemensamma bestämmelser avseende alla tjänster.

3.1.1                         Priser framgår av Ordererkännandet samt av Kulturreklams, vid var tid gällande, prislista. Vid olika pris, skall priset i Ordererkännanandet gälla före priset i prislistan. Priser anges exklusive moms Reklamskatt tillkommer, i förekommande fall, på de priser som tillämpas av Kulturreklam. Kulturreklam debiterar därvid Kunden ett belopp som motsvarar Kulturreklams faktiska kostnad för reklamskatten.

AVBOKNING

4.1                            Gemensamma bestämmelser avseende alla tjänster

4.1.1                         Avbokning skall göras skriftligen till Kulturreklam. Avbokning skall anses ha kommit Kulturreklam tillhanda den dag avbokningen mottagits av Kulturreklam. Avbokning skall ske senast följande datum:

Kulturtavlorna                                                                           60 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

Kulturramarna                                                                          60 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

Affischeringsramarna                                                             30 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

Stortavlorna                                                                               30 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

Ljustavlorna                                                                               30 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

Evenemangsbanér                                                                  60 dagar innan överenskommet datum för påbörjande av annonsering.

4.1.2                         Sker avbokning senare än vad som anges i 4.1.1 ovan, skall Kunden erlägga full betalning för de tjänster som avbeställts.

ORIGINAL OCH TRYCK

5.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

5.1.1                         Kulturreklam svarar för tryck av de affischer och banér som skall användas för affischering eller exponering, såvida annat ej överenskommits. Tryckoriginal avseende evenemangsbanér och original för affischering på Kulturtavlorna och Kulturramarna skall vara Kulturreklam tillhanda senast 21 dagar innan påbörjande av den överenskomma affischeringsperioden/exponeringsperioden. Tryckoriginal avseende övriga tjänster skall vara Kulturreklam tillhanda senast 7 dagar innan påbörjande av den överenskomma affischeringsperioden/exponeringsperioden. 

5.1.2                         Tryckoriginal skall motsvara de specifikationer som framgår av Kulturreklams, vid var tid gällande, bestämmelser för tryck av affischer och banér.

5.1.3                         Vid försenad leverans av tryckoriginal eller vid leverans av tryckoriginal som inte motsvarar de specifikationer som anges ovan, förbehåller sig Kulturreklam rätten att stoppa affischeringen eller exponeringen, varvid Kundens rätt till affischering eller exponering förfaller. Om Kulturreklam önskar utnyttja sin stoppningsrätt enligt denna bestämmelse, skall Kulturreklam underrätta Kunden därom utan onödigt dröjsmål.  

5.1.4                         Kan Kunden, på grund av Kulturreklams beslut att stoppa affischering eller exponering, inte utnyttja bokade tjänster (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå erläggas.

UPPSÄTTNING

6.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

6.1.1                         Kulturreklam svarar för uppsättning av affischer och banér. Kunden äger ej själv sätta upp affischer eller banér på de affischplatser som upplåtits för affischering och banérexponering.

6.1.2                         För det fall Kunden skulle begära ny uppsättning, påklistring av information på befintliga affischer, eller liknande, och sådan ny uppsättning, påklistring eller liknande inte är hänförlig till felaktigheter vid uppsättningen eller till avvikelser i trycket på affischen eller banér, (som inte omfattas av det godkännande som Kunden lämnat), har Kulturreklam rätt till ersättning för arbetet med den nya uppsättningen, påklistringen, eller liknande enligt Kulturreklams, vid var tid gällande, prislista.

6.1.3                         Kulturreklam förbehåller sig rätten att ändra avtalat startdatum och/eller slutdatum för affischering eller exponering med maximalt 48 timmar. Kulturreklams rätt till ersättning skall inte påverkas av sådana ändringar.

6.1.4                         Kultureklam förbehåller sig rätten att, vid förekomsten av Hinder, välja andra platser för affischering och/eller upphängning av evenemangsbanér, än sådana platser som parterna kommit överens om särskilt och som har bekräftats uttryckligen i Ordererkännandet. Kulturreklam förbehåller sig även rätten att, vid förekomsten av Hinder, att, såvida det inte är möjligt att välja andra platser för tillhandahållandet av tjänsterna, minska antalet tillhandahållna affischplatser och banérplatser i motsvarande mån. Med ”Hinder” avses omständigheter som ligger utanför Kulturreklams kontroll och som hindrar, försvårar eller försenar avtalad prestation, t.ex. ommålning eller flytt av lyktstolpar, vägarbeten, fasadrenoveringar eller myndighetsbeslut.

6.2                            Särskilda bestämmelser avseende Affischeringstjänster

6.2.1                         Oaktat vad som anges i 6.1.4 ovan, kan antal avtalade affischplatser avseende Affischeringsramarna, Kulturramarna respektive Kulturtavlorna avvika från faktiskt antal affischplatser med upp till 3 % utan att detta medför rätt till prisjustering för Kunden.

UNDERHÅLL

7.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

7.1.1                         Kulturreklam svarar för underhåll av uppsatta affischer och banér.  

BETALNING

8.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

8.1.1                         Betalning erlägges vid anfordran mot faktura (betalningsvillkor, såvida inte annat överenskommits, 10 dagar netto). Kulturreklam förbehåller sig rätten att utkräva betalning i förskott samt att neka Kunden annonsering om betalning inte erläggs i tid.

MATERIALET OCH KUNDENS ANSVAR

9.1                            Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

9.1.1                        Kunden skall svara för och garanterar att samtliga annonser och allt material som tillhandahålls för annonsering, affischering, banérexponering etc. (”Materialet”) är förenligt med marknadsföringslagen, lagen om namn och bild i reklam, annan tillämplig lagstiftning samt ICC:s grundregler för reklam och andra etiska regler för reklam. Kunden svarar därvid för att Materialet inte innehåller framställning som kan föranleda ansvar för yttrandefrihetsbrott eller annat brott.

9.1.2                        Kunden skall svara för och garanterar att Materialet inte utgörs av bilder, symboler, logotyper, figurer, namn, textmaterial eller annat material som gör intrång i annans upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt eller annan tredje man tillkommande immateriell rättighet.

9.1.3                        Förutom vad som anges i 9.1.1 – 9.1.2 ovan, skall Materialet även uppfylla de krav och villkor som myndigheter och andra samarbetspartner, vid var tid och annan ställer på Kulturreklam, t.ex. Kulturreklams nyttjande av offentlig plats för annonsering.

9.1.4                        Kulturreklam skall inte ha någon skyldighet att granska det Material som Kunden tillhandahåller. Kulturreklam förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla tjänster enligt detta avtal om Material, enligt Kulturreklams skäliga bedömning, strider mot 9.1.1 – 9.1.3 ovan. Om tjänst, trots att Materialet inte uppfyller föregående krav, ändå påbörjas, förehåller sig Kulturreklam rätten att när som helst avbryta tjänsten.

9.1.5                        Kulturreklam förbehåller sig även i övrigt rätten att vägra tillhandahålla tjänster och/eller avbryta tjänster enligt detta avtal om annonser och material som tillhandahålls för annonsering innehåller politiska eller religiösa budskap eller om Kulturreklam gör bedömningen att annonseringen skulle kunna skada Kulturreklam.

9.1.6                        Kulturreklam förbehåller sig även rätten att avbryta tjänster enligt detta avtal vid upprepad skadegörelse av affischer och banér och som Kulturreklam har skälig anledning att anta är riktad mot Kunden eller mot innehållet i Materialet.

9.1.7                      Om Kulturreklam önskar utnyttja sin stoppningsrätt enligt 9.1.4, 9.1.5 eller 9.1.6 ovan, skall Kulturreklam underrätta Kunden därom utan orimligt dröjsmål efter det att Kulturreklam upptäckt att Materialet inte uppfyller kraven. Kan Kunden på grund av Kulturreklams beslut att stoppa en viss tjänst inte utnyttja bokad annonsplats, affischeringplats etc. (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå erläggas, dock förutsatt Kulturreklam haft skälig grund för sitt beslut att neka nyttjande av tjänsten.  Vad som anges i det föregående om betalning, skall dock inte gälla om Kulturreklam stoppar en viss tjänst under åberopande av 9.1.5 ovan. Om Kulturreklam stoppar en tjänst enligt 9.1.5 utgår ingen ersättning till Kulturreklam.

9.1.8                      Kunden förbinder sig att, för det fall Kulturreklam bedömer att visst Material innehåll innebär en förhöjd risk för åverkan på Kulturreklams, eller tredje mans, egendom (t.ex. affischeringsramar och elskåp) och Kulturreklam meddelar Kunden därom innan tjänsten påbörjas, antingen avstå från nyttjande av tjänsten eller stå fullt betalningsansvar för skadad egendom. För det fall Kunden väljer att avstå från tjänsten, skall Kunden alltjämt erlägga full betalning för beställda tjänster.

KUNDENS SKADESTÅNDSANSVAR

10.1                          Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

10.1.1                       Kunden förbinder sig att hålla Kulturreklam fri från alla kostnader, utlägg, ersättningar som Kulturreklam tvingas utge till tredje man och andra direkta förluster för det fall tredje man skulle framställa anspråk gentemot Kulturreklam och anspråket är hänförligt till omständighet för vilken Kunden svara enligt 9.1 ovan och/eller Kundens brott mot detta avtal i övrigt. Kundens skyldighet att ersätta Kulturreklam för skada innefattar även en skyldighet att ersätta Kulturreklam för eventuella ombudskostnader i samband med försvaret av talan gentemot Kulturreklam.

KULTURREKLAMS ANSVAR

11.1                          Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

11.1.1                      Vid utebliven, ofullständig, förvanskad eller på annat sätt bristfällig publicering av annons, affischering eller exponering skall Kulturreklam till fullo leverera ny annonsplats, ny affischeringsmöjlighet eller ny exponeringsmöjlighet, till lika värde enligt särskild överenskommelse med Kunden.

11.1.2                      Kunden förbinder sig att senast tio (10) arbetsdagar efter det att publicering, affischering eller exponering skett, till Kulturreklam reklamera sådan åtgärd eller underlåtelse. För det fall Kunden inte reklamerar i tid, förfaller Kundens rätt till rättelse enligt 11.1.1.

11.1.3                      Utöver vad som uttryckligen anges i punkt 11.1.1 har Kunden inte någon rätt till ersättning för direkt eller indirekt förlust eller annan skada som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av att publicering av annons uteblivit, blivit ofullständig eller på annat sätt varit bristfällig, oavsett orsaken härtill.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1                         Gemensamma bestämmelser för alla tjänster

12.1.1                      Kulturreklams ansvar enligt detta avtal är (även om sådana ansvarsfrihetsgrunder som anges i 12.1.2 nedan inte föreligger), begränsat till ersättning för kostnader, utlägg och andra direkta förluster som Kunden lider. Kulturreklam friskriver sig från allt ansvar för indirekta försluter, såsom utebliven vinst. Under alla omständigheter är Kulturreklams skadeståndsansvar begränsat till ett belopp motsvarande priset för beställd tjänst.

12.1.2                      Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför partens kontroll och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra grund för befrielse från ansvar för dröjsmål och från skadestånd och andra påföljder. Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet av sådana skäl som anges i denna punkt skall omgående underrätta den andre parten. Om hindret kvarstår under minst 30 dagar äger den icke förhindrade parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

ÖVRIGT

13.1                         Gemensamma bestämmelse för alla tjänster

13.1.1                      Kulturreklam förbehåller sig rätten att använda avbildningar, fotografier etc. av affischer enligt detta avtal samt kundens namn och logotyper i reklam för Kulturreklams verksamhet, t.ex. i säljbroschyrer, på Kulturreklams webbsidor, vid framställning av informationsmaterial eller i samband med presentationer.

13.1.2                      Vardera part äger säga upp det, eller de, avtal som ingås mellan parterna enligt detta avtal och vars innehåll framgår av Ordererkännandet till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.

13.1.3                      Tvister enligt detta avtal skall avgöras, med tillämpning av svensk lag och av allmän domstol, med Stockholms Tingsrätt i första instans.

 

 

Kulturreklam Sverige AB, Kammakargatan 72, 111 24 Stockholm.
08-120 472 00
[email protected]