Skip to main content
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR – KULTURREKLAM SVERIGE AB

 

(Giltiga från och med den 1:a augusti 2023)

 

Nedanstående allmänna avtalsvillkor skall gälla avseende de tjänster Kulturreklam Sverige AB (556856-6565) (nedan kallat ”Kulturreklam”) tillhandahåller avseende tryck av affischer och banér samt avseende affischering och exponering av banér på de särskilda platser som Kulturreklam tillhandahåller.

 

INLEDNING

 

1.1 Samtliga tjänster, som Kulturreklam tillhandahåller, avser uppsättning/upphängning, underhåll och nedtagning av affischer och banér. Såvida inte annat överenskommes uttryckligen, avser tjänsterna även tryck av affischer och banér.1.2 All uppsättning/upphängning, underhåll och nedtagning av affischer och banér ombesörjs av Kulturreklam. Beställaren av Kulturreklams tjänster (nedan kallad ”Kunden”), äger inte själv ombesörja uppsättning, underhåll eller nedtagning av affischer eller banér. Såvida annat inte särskilt framgår av den skriftliga orderbekräftelsen (nedan kallat ”Orderbekräftelsen”) som Kulturreklam tillställer Kunden vid beställning (se 2.1–2.4 nedan), får enbart affischer och banér tillhandahållna av Kulturreklam användas.1.3 Uppsättning av affischer och upphängning av banér, sker på de särskilda platser som Kulturreklam tillhandahåller.1.4 Kulturreklam tillhandahåller följande typer av tjänster:

  • Affischramar på elskåp (”Affischramarna”).
  • Stortavlor (”Stortavlorna”).
  • Kulturtavlor som placeras på lyktstolpar (”Kulturtavlorna”).
  • Kulturramar i tunnelbanan (”Kulturramarna”).
  • Poster (”Postrarna”).
  • Banér som hängs upp i lyktstolpar (”Evenemangsbanéren”).

1.5 Såvida inte annat överenskommes särskilt och bekräftas uttryckligen i Orderbekräftelsen, skall beslut om på vilka platser uppsättning av affischer samt på vilka platser upphängning av banér skall ske, fattas av Kulturreklam. Beslut om i vilken typ av Stortavlor affischering skall ske, fattas likväl av Kulturreklam.

1.6 Startdatum för affischering eller exponering (”Leveransdatum”) är den första måndagen i startveckan för affischering eller exponering. Leveransdatum anges i Orderbekräftelsen.

BESTÄLLNING OCH ORDERBEKRÄFTELSE

2.1 All beställning skall ske via e-mail eller post. En beställning avseende en viss tjänst är bindande när Kulturreklam översänt den skriftliga Orderbekräftelsen till Kunden. Eventuella invändningar mot Orderbekräftelsen (pga. diskrepanser i förhållandet till beställningen) skall framställas senast sju (7) dagar innan Leveransdatum. Om beställning görs tidigare än sju (7) dagar innan Leveransdatum, skall dock invändning framställas senast sju (7) dagar efter mottagandet av Orderbekräftelsen. Framställs invändning senare, skall Kunden ändå anses ha godkänt villkoren i Orderbekräftelsen.

2.2 Av Orderbekräftelsen framgår vecka för påbörjande, dvs. startveckan, och avslutande av tjänsterna.

2.3 Vid beställning uppger Kunden vilken typ av tjänst som önskas, hur många affischer och/eller banér som skall omfattas, antal motiv samt vilken vecka Kunden önskar att affischering eller exponering skall påbörjas och avslutas. Kunden förklarar sig därvid införstådd med att Kulturreklam, avseende vissa tjänster, endast tillhandahåller tjänster avseende ett visst specifikt antal affischer eller banér, samt endast tillåter ett visst begränsat antal motiv.

2.4 Vid beställning skall Kunden även ange om Kunden önskar använda sig av egentryckta affischer eller banér. Användning av egentryckta affischer och banér är dock enbart möjligt om beställning görs senast sextio (60) dagar innan Leveransdatum.

PRISER

3.1 Priser framgår av Orderbekräftelsen samt av Kulturreklams, vid var tid gällande, prislista. Vid olika pris, skall priset i Orderbekräftelsen gälla före priset i prislistan. Priser anges exklusive moms.

3.2 Tryck ingår i avtalat pris, såvida inte annat uttryckligen anges i Orderbekräftelsen.

AVBOKNING

4.1 Avbokning skall göras skriftligen till Kulturreklam. Avbokning skall anses ha kommit Kulturreklam tillhanda den dag avbokningen mottagits av Kulturreklam. Avbokning skall ske senast sextio (60) dagar innan Leveransdatum ifrågavarande tjänst. Om beställning görs senare än sextio (60) dagar innan Leveransdatum, har Kunden inte rätt att avboka beställningen.

4.2 Vid avbokning i strid med 4.1 ovan, skall Kunden erlägga full betalning för de tjänster som avbeställts (trots avbokningen).

ORIGINAL OCH TRYCK

5.1 Kulturreklam svarar för tryck av de affischer och banér som skall användas för affischering eller exponering, såvida annat ej överenskommits. Tryckoriginal skall vara Kulturreklam tillhanda senast tjugoen (21) dagar innan Leveransdatum.

5.2 Tryckoriginal skall motsvara de materialspecifikationer som framgår av Kulturreklams, vid var tid gällande, bestämmelser för tryck av affischer och banér.

5.3 Tryckoriginal överlämnas till Kulturreklam genom uppladdning på Kulturreklams webbsajt, eller i övrigt på sådant sätt som från tid till annan medges av Kulturreklam. Vid försenad överlämning av tryckoriginal eller vid överlämning av tryckoriginal som inte motsvarar de specifikationer som anges ovan, förbehåller sig Kulturreklam rätten att stoppa affischeringen eller exponeringen, varvid Kundens rätt till affischering eller exponering förfaller. Om Kulturreklam önskar utnyttja sin stoppningsrätt enligt denna bestämmelse, skall Kulturreklam underrätta Kunden därom utan onödigt dröjsmål.

5.4 Kan Kunden, på grund av Kulturreklams beslut att stoppa affischering eller exponering, inte utnyttja bokade tjänster (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå erläggas.

UPPSÄTTNING

6.1 Kulturreklam svarar för uppsättning av affischer och banér. Kunden äger ej själv sätta upp affischer eller banér på de affischplatser som används för affischering och banérexponering.

6.2 För det fall Kunden skulle begära ny uppsättning, påklistring av information på befintliga affischer, eller liknande ändringar, och sådan ny uppsättning, påklistring eller ändring inte är hänförlig till felaktigheter vid uppsättningen eller till avvikelser i trycket på affischen eller banéret (som inte omfattas av det godkännande som Kunden lämnat), har Kulturreklam rätt till ersättning för arbetet med den nya uppsättningen, påklistringen eller liknande enligt Kulturreklams, vid var tid gällande, prislista.

6.3 Kulturreklam förbehåller sig rätten att ändra Leveransdatum och/eller slutdatum (helt eller delvis) för affischering eller exponering med maximalt sjuttiotvå (72) timmar. Kulturreklams rätt till ersättning skall inte påverkas av sådana ändringar.

6.4 Kulturreklam förbehåller sig rätten att, vid förekomsten av Hinder, välja andra platser för affischering och/eller upphängning av banér (förutsatt att särskild plats överenskommits och bekräftats uttryckligen i Orderbekräftelsen). Kulturreklam förbehåller sig även rätten att, vid förekomsten av Hinder, att, såvida det inte är möjligt att välja andra platser för tillhandahållandet av tjänsterna, minska antalet tillhandahållna affischplatser och banérplatser i motsvarande mån. Med ”Hinder” avses omständigheter som ligger utanför Kulturreklams kontroll och som hindrar, försvårar eller försenar avtalad prestation, t.ex. ommålning eller flytt av lyktstolpar, vägarbeten, fasadrenoveringar eller myndighetsbeslut.

6.5 Oaktat vad som anges i 6.4 ovan, kan antal avtalade affischplatser, eller upphängningsplatser, avvika från faktiskt antal affischplatser, eller upphängningsplatser, med upp till 5 % utan att detta medför rätt till prisjustering för Kunden.

UNDERHÅLL

7.1 Kulturreklam svarar för underhåll av uppsatta affischer och banér.

BETALNING  

8.1 Betalning erlägges vid anfordran mot faktura (betalningsvillkor, såvida inte annat överenskommits, tjugo (20) dagar netto). Kulturreklam förbehåller sig rätten att utkräva betalning i förskott samt att neka Kunden uppsättning/upphängning av affischer/banér om betalning inte erläggs i tid.

MATERIALET OCH KUNDENS ANSVAR

9.1 Kunden skall svara för och garanterar att allt material som tillhandahålls för affischering och banérexponering (”Materialet”) är förenligt med marknadsföringslagen, lagen om namn och bild i reklam, annan tillämplig lagstiftning samt ICC:s grundregler för reklam och andra etiska regler för reklam. Kunden svarar därvid för att Materialet inte innehåller framställning som kan föranleda ansvar för yttrandefrihetsbrott eller annat brott.

9.2 Kunden skall svara för och garanterar att Materialet inte utgörs av bilder, symboler, logotyper, figurer, namn, textmaterial eller annat material som gör intrång i annans upphovsrätt, varumärkesrätt, mönsterrätt eller annan tredje man tillkommande immateriell rättighet.

9.3 Förutom vad som anges i 9.1 – 9.2 ovan, skall Materialet även uppfylla de krav och villkor som myndigheter och andra samarbetspartner, från tid till annan, ställer på Kulturreklam, t.ex. som villkor för Kulturreklams nyttjande av offentlig plats.

9.4 Kulturreklam skall inte ha någon skyldighet att granska det Material som Kunden tillhandahåller. Kulturreklam förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla tjänster enligt detta avtal om Materialet, enligt Kulturreklams skäliga bedömning, strider mot 9.1 – 9.3 ovan. Om tjänst, trots att Materialet inte uppfyller föregående krav, ändå påbörjas, förehåller sig Kulturreklam rätten att när som helst avbryta tjänsten.

9.5 Kulturreklam förbehåller sig även i övrigt rätten att vägra tillhandahålla tjänster och/eller avbryta tjänster enligt detta avtal om Materialet innehåller politiska eller religiösa budskap, gör reklam för alkohol, tobak, pornografi och spel/vadslagning eller om Kulturreklam gör bedömningen att Materialet skulle kunna skada Kulturreklam.

9.6 Kulturreklam förbehåller sig även rätten att avbryta tjänst enligt detta avtal, vid upprepad skadegörelse av affischer och banér, för det fall Kulturreklam har skälig anledning att anta att den är riktad mot Kunden, eller mot innehållet i Materialet.

9.7 Om Kulturreklam önskar utnyttja sin stoppningsrätt enligt 9.4, 9.5 eller 9.6 ovan, skall Kulturreklam underrätta Kunden därom utan orimligt dröjsmål, efter det att Kulturreklam upptäckt att Materialet inte uppfyller kraven. Kan Kunden, på grund av Kulturreklams beslut att stoppa en viss tjänst, inte utnyttja bokad affischeringsplats eller exponeringsplats (helt eller delvis), skall avtalad ersättning ändå erläggas, förutsatt att Kulturreklam haft skälig grund för sitt beslut att neka nyttjande av tjänsten. Vad som anges i det föregående om betalning, skall dock inte gälla om Kulturreklam avbryter en viss tjänst under åberopande av 9.5 ovan. Om Kulturreklam avbryter en tjänst enligt 9.5, utgår ingen ersättning till Kulturreklam.

9.8 Kunden förbinder sig – för det fall Kulturreklam bedömer att Materialets innehåll innebär en förhöjd risk för åverkan på Kulturreklams, eller tredje mans, egendom (t.ex. affischeringsramar och elskåp) och Kulturreklam meddelar Kunden därom innan tjänsten påbörjas – att, antingen avstå från nyttjande av tjänsten, eller stå fullt betalningsansvar för skadad egendom. För det fall Kunden väljer att avstå från tjänsten, skall Kunden alltjämt erlägga full betalning för beställda tjänster.

KUNDENS SKADESTÅNDSANSVAR

10.1 Kunden förbinder sig att hålla Kulturreklam fri från all skada vid Kundens brott mot detta avtal (oaktat om vårdslöshet kan läggas Kunden till last, eller inte). Vad som anges i det föregående om skada, inkluderar samtliga belopp som Kulturreklam kan komma att behöva utge till tredje man, för det fall tredje man skulle framställa anspråk gentemot Kulturreklam och Kunden skall ansvara för anspråket enligt bestämmelserna i detta avtal. Kundens skyldighet att ersätta Kulturreklam för skada, innefattar även en skyldighet att ersätta Kulturreklam för eventuella ombudskostnader i samband med Kulturreklams försvar av talan.

KULTURREKLAMS ANSVAR

11.1 Vid försenad, utebliven, ofullständig, förvanskad eller på annat sätt bristfällig affischering eller exponering, skall Kulturreklam till fullo leverera ny affischeringsmöjlighet, eller ny exponeringsmöjlighet, till lika värde, enligt särskild överenskommelse med Kunden. Kunden förbinder sig att senast tio (10) arbetsdagar, efter det att affischering eller exponering skett, reklamera sådan åtgärd eller underlåtelse. För det fall Kunden inte reklamerar i tid, förfaller Kundens rätt till rättelse.

11.2 Utöver vad som uttryckligen anges i punkt 11.1 har Kunden inte någon rätt till ersättning för skada som kan drabba Kunden, eller tredje man, på grund av att affischering eller exponering försenats, uteblivit, blivit ofullständig eller på annat sätt varit bristfällig, oavsett orsaken härtill.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

12.1 Kulturreklams ansvar enligt detta avtal är (även om sådana ansvarsfrihetsgrunder som anges i 12.2 nedan inte föreligger), begränsat till ersättning för kostnader och utlägg som Kunden haft. Kulturreklam friskriver sig från allt ansvar för utebliven vinst och indirekta förluster. Under alla omständigheter är Kulturreklams skadeståndsansvar begränsat till ett belopp, som inte skall överstiga priset för beställd tjänst. (I förtydligande syfte anges att, vad som anges i det föregående om rätt till ersättning, inte skall gälla vid försenad, utebliven, ofullständig eller bristfällig affischering eller exponering. I detta fall har Kunden endast rätt att kräva rättelse, enligt 11.1 ovan).

12.2 Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför partens kontroll och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra grund för befrielse från ansvar för dröjsmål och från skadestånd och andra påföljder. Den part som underlåter att fullgöra en skyldighet av sådana skäl som anges i denna punkt skall omgående underrätta den andre parten härom.

ÖVRIGT

13.1 Kulturreklam förbehåller sig rätten att använda fotografier etc. av affischer och banér enligt detta avtal (samt i samband därmed, även Kundens namn och logotyper), i reklam för Kulturreklams verksamhet, t.ex. i säljbroschyrer, på Kulturreklams webbsidor, på Kulturreklams sociala mediekanaler, vid framställning av informationsmaterial eller i samband med presentationer.

13.2 Vardera parten äger säga upp det, eller de, avtal som ingås mellan parterna enligt detta avtal och vars innehåll även framgår av Orderbekräftelsen till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar eller på annat sätt kan anses ha kommit på obestånd.

13.3 Tvister enligt detta avtal skall avgöras, med tillämpning av svensk lag och av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt i första instans.

 

Kulturreklam Sverige AB, Kammakargatan 72, 111 24 Stockholm.
08-120 472 00
[email protected]